Home  >  Kamervragen   >  Ministeriële bezuiniging op het politieambtenarenapparaat.

Ministeriële bezuiniging op het politieambtenarenapparaat.

18 dec 2009

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer I.R. Manuel van 23 november 2009 inzake de op handen zijnde Ministeriële bezuiniging op het politieambtenarenapparaat.

Amsterdam, 18 december 2009

Aan de gemeenteraad

Inleiding

De landelijke overheid zal in het kader van de noodzakelijke bezuinigingen structureel 130 miljoen bezuinigen op het politieambtenaren apparaat. Incidenteel moet er 400 miljoen euro worden afgedragen door de gezamenlijke politiekorpsen. Er komt, zogezegd, minder geld voor blauw of de ondersteuning van blauw. Dit betekent dat er in het politieambtenarenapparaat zal moeten worden gesneden, waardoor er minder geld beschikbaar is voor ofwel blauw op straat, blauw achter het bureau of voor bijvoorbeeld materiële ondersteuning.

“Het blauw op straat is gegarandeerd”, zegt minister Ter Horst. Een aantal korpsbeheerders heeft aangegeven zelf met alternatieve voorstellen te komen. Minister Ter Horst wil deze in ieder geval overwegen, zolang de voorstellen geld opleveren. Voor de bezuinigingsoperatie geeft de minister als suggestie mee dat er bijvoorbeeld beter samengewerkt kan worden op het gebied van ICT of archiefbeheer (zie Het Parool van 5 november 2009).

Een van de bezuinigingsvoorstellen betreft het aantal opleidingsplaatsen. In combinatie met de uitstroom van politieambtenaren met de pensioensgerechtigde leeftijd kan dit tekorten opleveren, waardoor er meer druk komt op de hoeveelheid ‘blauw op straat’.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 23 november 2009, mede namens het duoraadslid de heer J.M. Paternotte, beiden namens de fractie van D66, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

Navraag binnen de ambtelijke dienst leert dat er geen handhavingcapaciteit wordt ingezet voor het handhaven van het wettelijke verbod op paddo’s.

  • In hoeverre mag het politiekorps Amsterdam-Amstelland zelf (deels) invulling geven aan de bezuinigingsoperatie
  • Kan het college aangeven op van welke onderdelen het politiekorps Amsterdam-Amstelland de bezuinigingen ten koste gaan, en daarbij onderscheid maken tussen ‘blauw op straat’, ‘blauw achter het bureau’ of ‘overig personeel’
  • Kan het college inzichtelijk maken wat de bezuinigingsopgave betekent voor het materieel en daarbij uiteenzetten wat de huidige staat van het materieel is, of het materieel aan alle eisen voldoet en of er genoeg budget is voor tijdige vervanging
  • Kan het college aangeven welke wettelijke verplichtingen ten gevolge van de bezuinigingsoperatie ‘minder’ of zelfs ‘geen’ prioriteit zullen krijgen, zoals bijvoorbeeld de handhaving van het paddoverbod

Beantwoording van de Burgemeester, namens het college van burgemeester en wethouders:

De wijze waarop de bezuinigingen op de Nederlandse politie worden ingevuld is na overleg tussen het korpsbeheerdersberaad en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot stand gekomen en vastgelegd in het Onderhandelingsakkoord. Daarbij zijn de volgende oplossingsrichtingen gekozen:

  • tijdelijke aanpassing van het aantal aspiranten,
  • eenmalige omzetting van eigen vermogen in vreemd vermogen,
  • inzet van vergrijzingsgelden,
  • besparing op ICT en Inkoop
  • inzet van de prestatiebekostiging

Voor de politie Amsterdam-Amstelland betekenen de maatregelen een beperking van de rijksbijdrage met ingang van 2010 en de afdracht van minimaal € 80 miljoen van het eigen vermogen in 2011. Dit stelt het korps voor de opdracht de komende jaren te gaan besparen oplopend tot maximaal € 27 miljoen in 2014. Het korps heeft met instemming van het Regionaal College een task force geformeerd, die concrete besparingvoorstellen uit zal werken in de komende maanden. Deze voorstellen zullen in het voorjaar van 2010 aan het Regionaal College worden voorgelegd voor besluitvorming.

Het streven is de operationele effectiviteit van het korps zo min mogelijk aan te tasten, wat tot uiting komt in het feit dat door het korps in 2010 nog voldoende aspiranten naar school worden gestuurd. Dit is ook in lijn met hetgeen in het Onderhandelingsakkoord is afgesproken: de wens om de operationele sterkte op peil te houden, nu en in de toekomst. Hierbij hebben de korpsbeheerders echter tevens het voorbehoud gemaakt, dat zij geen 100% garantie afgeven voor het behoud van sterkte alvorens uit een onafhankelijk (normkosten)onderzoek blijkt dat de sterkte betaalbaar is en de benodigde bezetting bij de politie in balans is met het beschikbare budget. De uitkomsten van het onderzoek zullen in februari 2010 gereed zijn. Het regionaal college wacht deze uitkomsten af en zal vervolgens vaststellen wat deze betekenen voor de sterkteomvang in Amsterdam-Amstelland.

Uiteraard zullen de gemeenteraden van de politieregio worden geïnformeerd over de keuzes van het Regionaal College.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

H. de Jong, secretaris

M.J. Cohen, burgemeester

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage