Home  >  Kamervragen   >  De Zondagswet

De Zondagswet

13 feb 2015

Inleiding door vragenstellers.

Begin 2013 is de motie inzake het intrekken van de Zondagswet aangenomen in de Tweede Kamer1. De Zondagswet staat openbare vermakelijkheden zoals sportevenementen voor zondagochtend 13.00 uur in de weg. De motie stelt dat het niet nodig is de zondagsrust wettelijk te regelen, maar dat het aan gemeenten is om in hun algemene plaatselijke verordeningen al dan niet bepalingen inzake de zondagsrust op te nemen.

In de brief van minister Plasterk aan de Tweede Kamer op 16 oktober jl. met een reactie op de motie over het intrekken van de Zondagswet bepleit de minister eerst polshoogte te willen opnemen bij gemeenten (hoe vaak wordt de wet toegepast en hoe wordt dat ervaren) alvorens de wet wordt ingetrokken2 .

Wat D66 betreft strookt de wet niet met de vrije, bruisende en cultureel diverse hoofdstad die Amsterdam is. Amsterdam is gebaat bij een snelle afschaffing van de wet – in lijn met de aangenomen motie in de Tweede Kamer. De Zondagswet wordt daarnaast nauwelijks aangehaald3 , wat de wet des te meer overbodig maakt.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 10 december 2014, namens de fractie van D66, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. De Zondagswet staat formeel openbare vermakelijkheden in de weg op zondagochtend voor 13.00 uur. Hoe verhoudt deze regel zich tot het beleid van het college om 24-uursvergunningen te verstrekken?

2. Vindt het college zo'n verbod passend bij de stad Amsterdam anno 2014?

3. Deelt het college de mening dat de Zondagswet in beginsel botst met de vrije, bruisende en cultureel diverse hoofdstad die Amsterdam is? Indien dit het geval is, is het college bereid om middels een brief kenbaar te maken bij minister Plasterk dat Amsterdam voor een snelle afschaffing van de wet is?

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage