Home  >  Kamervragen   >  Beperking van openingstijden van stembureaus bij gemeenteraadsverkiezingen.

Beperking van openingstijden van stembureaus bij gemeenteraadsverkiezingen.

23 okt 2009

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer I.R. Manuel van 29 september 2009 inzake de beperking van openingstijden van stembureaus bij gemeenteraadsverkiezingen.

Amsterdam, 23 oktober 2009

Aan de gemeenteraad

Inleiding

Op 8 december 2000 maakte het Ministerie van Binnenlandse Zaken bekend dat stembureaus in Nederland voortaan geopend zouden zijn van 8.00 uur ’s ochtends tot 21.00 uur ’s avonds. “Met het verlengen van de openingstijd met een uur wordt een betere service verleend aan de burger”, meldde het ministerie. Op 22 september van dit jaar maakte de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bekend dat ‘in verband met de tijdsdruk bij het tellen’ de openingstijd weer beperkt zou moeten worden tot 20.00 uur. Staatssecretaris Ank Bijleveld neemt binnenkort een besluit over de openingstijden va stembureaus bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Wat de fractie van D66 betreft is de keuze voor openingstijden eenvoudig: Liever de uitslag een uur later in een verkiezing waar mensen die die dag moesten overwerken ook aan meededen, dan sneller een uitslag van een verkiezing waar minder mensen konden stemmen. Zoals het ministerie in 2000 al stelde: “Ruime openingstijden van stembureaus zijn een service aan de burger”. Het feit dat Amsterdam met succes heeft geïnvesteerd in stemmen bij een willekeurig stembureau geeft aan dat de stad is toegewijd aan toegankelijke verkiezingen. Dat moet zo blijven.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller, mede namens het duoraadslid de heer J.M. Paternotte, beiden namens de fractie van D66, op grond artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

  • Heeft het college enige input geleverd voor het VNG-standpunt over openingstijden van stembureaus Zo nee, waarom niet Zo ja, welke boodschap gaf het college a
  • Is het college het met de fractie van D66 eens dat ruime openingstijden van stembureaus bijdragen aan de mogelijkheden van kiezers om hun stem uit te brengen
  • Zo ja, is het college bereid om zich uit te spreken voor minimaal behoud van de openingstijd van 21.00 uur
  • Is het college voorts bereid er bij de staatssecretaris op aan te dringen voortaan te onderzoeken hoe de mogelijkheden een stem uit te brengen bij verkiezingen verruimd in plaats van beperkt kunnen worden

Beantwoording van het college van burgemeester en wethouders:

Antwoord vragen 1, 2 en 3:

Zoals ons College in oktober 2008 in antwoord op schriftelijke vragen van vragenstellers heeft gemeld, ziet ons College het belang ervan in dat kiezers zo ruim mogelijk de gelegenheid hebben om hun stem uit te brengen.

Ons college heeft geen input geleverd voor het VNG-standpunt over openingstijden van stembureaus. In tegenstelling tot het verzoek van de VNG hebben de Burgemeesters van de vier grote gemeenten bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepleit voor handhaving van de sluitingstijd van de stembureaus op 21.00 uur. Voor ons standpunt verwijzen wij u naar bijgaande brief van de G4 Burgemeesters van 16 oktober 2009. Overigens neemt dit standpunt niet weg dat wij ons ervan bewust zijn dat de stembureauleden met de openstelling van de stembureaus van 07.30 uur (op stations 06.30 uur) tot 21.00 uur, zeer lange dagen maken zeker nu er weer met het rode potlood gestemd wordt en de telling daarna handmatig moet gebeuren. Wij zijn desondanks van mening dat het belangrijk is dat het voor de kiesgerechtigde burger mogelijk blijft om zijn stem tot 21.00 uur uit te kunnen brengen.

Antwoord vraag 4:

Ons College ziet geen aanleiding tot het ondernemen van verdere actie.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

H. de Jong, secretaris

M.J. Cohen, burgemeester

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage